Nieuwe logo Schellart klein

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

T: 030 - 287 75 75
E: advocaten@schellart.nl

Specialismen

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Medezeggenschapsrecht

‘Mijn werkgever heeft mij een vaststellingsovereenkomst aangeboden, heb ik recht op een ontslagvergoeding?’ ‘Mijn werknemer is ziek, wat moet ik doen om te voldoen aan de Wet verbetering Poortwachter?’ Vragen uit de praktijk waar u wellicht niet iedere dag tegen aanloopt, maar wij wel.

Schellart Advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht in de breedste zin van het woord. Het arbeidsrecht beheerst de relatie tussen werknemer en werkgever. Daarbij is hetgeen partijen in de arbeidsovereenkomst hebben afgesproken natuurlijk van belang, maar ook wettelijke bepalingen en cao’s zijn van invloed. Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij.

Wij geven juridisch advies over onder meer:

 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst;
 • Het ontslagrecht (zowel collectief als individueel);
 • Reorganisaties;
 • Het opstellen of controleren van een vaststellingsovereenkomst;
 • Ziekte en re-integratie;
 • Concurrentie- en relatiebeding.

Het ambtenarenrecht verschilt veel van het reguliere arbeidsrecht. Dit geldt niet enkel voor de aanstelling en het ontslag van de werknemer, maar onder andere ook voor de functiebeoordeling en het opleggen van disciplinaire maatregelen. De rechten en plichten van de ambtenaar zijn veelal vastgelegd in rechtspositieregelingen, zoals bijvoorbeeld voor Rijksambtenaren in de ARAR en voor gemeenteambtenaren in de CAR-UWO.

Schellart Advocaten heeft een ruime ervaring op het gebied van ambtenarenrecht. Wij staan zowel de ambtenaar als de (overheids-)werkgever bij in onder meer de volgende onderwerpen:

 • De aanstelling van de ambtenaar;
 • Ontslag;
 • Reorganisaties;
 • Disciplinaire maatregelen;
 • Beoordelings- en functioneringstrajecten.

De ondernemingsraad mag meebeslissen over het beleid van de onderneming. De leiding binnen de onderneming kan advies bij de ondernemingsraad vragen over belangrijke voorgenomen besluiten van financieel-economische en bedrijfsorganisatorische aard en of instemming vragen voor voorgenomen besluiten betreffende het sociale beleid in de onderneming.

Deze voorgenomen besluiten hebben vaak belangrijke gevolgen voor onder andere de werknemers. Schellart Advocaten adviseert zowel ondernemingsraden als de werkgevers (in het bedrijfsleven en in de private sector) bij het advies- en of instemmingstraject.

Wij adviseren onder andere over:

 • reorganisaties;
 • fusie, splitsing;
 • overgang van onderneming;
 • sluiting van (onderdeel) van een bedrijf;
 • arbeidstijden;
 • collectief ontslag;
 • wijzigingen pensioenregelingen;
 • wijzigingen arbeidstijden;
 • wijzigingen in het beloningssysteem functiewaarderingssysteem;
 • doen van belangrijke investeringen.

Wij verzorgen ook onderwijs in de vorm van cursussen en lezingen voor de ondernemingsraden en de werkgevers. Schellart Advocaten kan u voorzien in een periodieke update van recente jurisprudentie, literatuur en wetgeving op dit terrein. Neemt u voor informatie contact met ons op.