Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Hoe zat het ook alweer? AVV van een cao?

Algemeenverbindendverklaring

Als een werkgever geen lid is van een werkgeversvereniging die een cao afsluit, kan het toch zo zijn dat hij verplicht is een cao toe te passen. Dat kan zo zijn als de cao algemeen verbindend is verklaard (AVV).

Wat is AVV?

Partijen die een bedrijfstak-cao afsluiten kunnen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vragen om de cao voor de gehele bedrijfstak te laten gelden. De partijen die de AVV aanvragen moeten wel aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen. Zo moet de cao gelden voor een belangrijke meerderheid van werkzame personen in de bedrijfstak. Eén of meerdere partijen bij de bedrijfstak-cao moet een verzoek tot AVV indienen. De aard van de arbeid en eventueel de territoriale werkingssfeer moet in de cao helder beschreven zijn. De minister vraagt advies bij de Stichting van de Arbeid, voordat hij de cao algemeen verbindend verklaart.

Werkingssfeer

De werkzaamheden die de werkgever uitoefent moeten wel onder de werkingssfeer van de desbetreffende bedrijfstak-cao vallen, wil een cao van toepassing zijn. In alle cao’s is een bepaling over de werkingssfeer opgenomen. In deze bepaling wordt aangegeven op wie de cao van toepassing is. In de Cao Metalektro is bijvoorbeeld opgenomen dat de cao van toepassing is op de arbeidsovereenkomsten van werknemers in dienst van een werkgever in een onderneming in de Metalektro. Ook komt het voor dat er een opsomming wordt gegeven van de werkzaamheden van werkgevers die onder de cao vallen.

Gevolgen

Als een bedrijfstak-cao algemeen verbindend wordt verklaard, dan gelden de afspraken die zijn opgenomen in de AVV cao voor alle werkgevers die in die bedrijfstak werkzaam zijn. Dat kan dan bijvoorbeeld betekenen dat een ongebonden werkgever een hoger loon moet betalen aan de werknemers gedurende de periode van AVV.

In het besluit tot AVV wordt aangegeven tot wanneer de AVV periode duurt. Deze duurt nooit langer dan looptijd van de bedrijfstak-cao. Als de AVV periode ophoudt te bestaan, dan is de ongebonden werkgever niet meer verplicht om de cao na te leven. Hierop zijn uiteraard uitzonderingen, bijvoorbeeld ingeval van betaling van het loon van een werknemer gedurende de arbeidsongeschiktheid.

Wil je meer weten?

Klik hier voor meer informatie over cao-recht. Wil je als werkgever weten of je onder de werkingssfeer van een cao valt, wil je als werknemer weten of een cao op je arbeidsovereenkomst van toepassing is, neem vrijblijvend contact op met Schellart Advocaten.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak