Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Dispensatie van een AVV cao

AVV

Cao partijen die een bedrijfstak-cao afsluiten, bijvoorbeeld de cao particuliere beveiliging, kunnen een algemeenverbindendverklaring (AVV) aanvragen. De AVV wordt bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aangevraagd. Als een cao AVV wordt verklaard, dan gelden de bepalingen opgenomen in de cao voor de gehele bedrijfstak. Alle werkgevers die onder die bedrijfstak vallen, zijn dan verplicht om de cao na te leven. De enige manier om aan de werking van AVV te ontkomen, is het vragen van dispensatie.

Dispensatie

Werkgevers kunnen dispensatie vragen van de AVV cao. Dispensatie wordt aangevraagd bij  de minister van SZW. Ingeval er dispensatie wordt verleend, wordt dat bedrijf uitgezonderd van de AVV cao. Om dispensatie te krijgen moet bedrijven voldoen aan een aantal eisen:

  • er moet sprake zijn van een eigen rechtsgeldige cao;
  • er moet sprake zijn van zwaarwegende argumenten waardoor toepassing van de bedrijfstak-cao door middel van AVV redelijkerwijs niet gevergd kan worden.

Van zwaarwegende argumenten is met name sprake als de specifieke bedrijfskenmerken op essentiële punten verschillen van de ondernemingen die tot de werkingssfeer van de avv-cao gerekend kunnen worden, of als de organisatie van de arbeid anders geregeld dient te worden.

Uitspraak

Het komt zelden voor dat een door de minister verleend dispensatiebesluit wordt vernietigd. Dat was anders met de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 20 juli 2021.

De vakbonden, CNV en FNV, en de werkgeversorganisatie, NVB, die partij zijn bij de cao particuliere beveiliging hebben bezwaar ingediend tegen de aanvraag van dispensatie van een andere vakbond, de Unie en een andere werkgeversorganisatie, VBe NL. Het bezwaar is door het ministerie ongegrond verklaard en de dispensatie werd verleend. Hiertegen hebben de partijen bij de cao particuliere beveiliging beroep ingesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat er geen sprake is van essentiële verschillen tussen de leden van NVB en VBe NL. De verleende dispensatie is vernietigd en de beslissing is herroepen.

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

Op 30 april 2019 hebben VBe NL en de Unie dispensatie gekregen van de cao particuliere beveiliging. Ruim twee jaar later heeft de rechtbank geoordeeld dat het ministerie ten onrechte dispensatie heeft verleend. De werkgevers die lid zijn van VBe NL moeten met terugwerkende de AVV cao particuliere beveiliging toepassen. Dit betekent dat deze werkgevers bijvoorbeeld de loonsverhogingen van de AVV cao dienen toe te passen.

Wilt u meer weten over cao-recht, klik dan hier. Wilt u als werkgever weten of en onder welke cao u valt en wilt u als werknemer weten of uw werkgever u volgens de juiste cao betaalt, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak