Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

‘Film noir’

Op 25 augustus 2021 heeft de Rechtbank Noord-Holland een uitspraak gedaan in een zaak waarbij de werkneemster zich beriep op discriminatie op grond van geslacht. Deze uitspraak heeft aandacht gekregen, niet vanwege de inhoud van de zaak maar vanwege de omvang van de dagvaarding van de werkneemster.

Feiten

Werkneemster is op 27 juni 2019 in dienst getreden bij Jeunesse Op Stoom (JoS), een kinderopvangorganisatie. De functie van de werkneemster was directieassistente. Zij had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2019.

Nog voordat haar proeftijd is verlopen is de werkneemster verteld dat zij meer pro-actiever moet zijn. Zij heeft nog een kans gekregen om zich verder te ontwikkelen in de functie.

Van 19 tot 26 augustus 2019 wordt de werkneemster ziek vanwege zwangerschapsklachten en vanaf 2 september 2019 heeft zij niet meer gewerkt. Op 27 september 2019 is de werknemer medegedeeld dat haar arbeidsovereenkomst na 31 december 2019 niet meer wordt verlengd.

De werkneemster vindt dat haar arbeidsovereenkomst niet is verlengd omdat zij zwanger was en heeft een klacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens (Het College).

Uitspraak

Het College heeft geoordeeld dat JoS een verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Vervolgens heeft werkneemster JoS gedagvaard en heeft schadevergoeding gevraagd. De rechtbank heeft de vordering van de werkneemster afgewezen en heeft geoordeeld dat er geen sprake is van ongeoorloofde onderscheid op grond van geslacht.

Omvang en leesbaarheid dagvaarding

In de uitspraak wordt het volgende over de omvang en leesbaarheid van de dagvaarding vermeld:

De dagvaarding beslaat 175 bladzijden met schendingen van verboden en normen, vervolgens zogenoemde “belangen”, niet alleen van [eiseres] en van JoS maar ook voor de rechtsvorming, zes vormen van schade waarvan twee worden onderverdeeld in vijf, respectievelijk acht sub-categorieën, waarna een paar bladzijden later vergoeding wordt gevorderd van zeven weer andere schades, waaronder: Aantasting in de persoon op andere wijze schade, Correctiefactor schade 2 en Afschrikwekkende schade. Hierna wordt men definitief het bos ingestuurd met Overwegingen t.a.v. de feiten en Overwegingen t.a.v. het recht (23 bladzijden), nog weer gevolgd door een opsomming van Waarheden (68 bladzijden) en Sprookjes (55 bladzijden). De goedwillende lezer geraakt hier in een “film noir” waaruit ontsnapping slechts mogelijk is door diep te zuchten en het stuk enige tijd weg te leggen.
Wie mocht menen dat het voorgaande overdreven is en/of quasi-grappig bedoeld: geen van beide is het geval. Goede rechtspraak bedrijven kan niet zonder behoorlijke stukken. Gedingstukken dienen zo kort en beknopt mogelijk te zijn, dus zonder eindeloze omzwervingen en herhalingen, alles op straffe van afnemende helderheid en onnodig tijdverlies voor de rechterlijke macht. De inleidende dagvaarding en daarop gevolgde akte van [eiseres] beantwoorden niet aan deze voorwaarden. De pleitnotities trouwens evenmin.”

Omvang processtukken bij gerechtshoven

De omvang van de processtukken is een actueel onderwerp. Begin 2021 heeft Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH), zonder met de Nederlandse Orde van Advocaten te overleggen, besloten dat de lengte van de processtukken bij de gerechtshoven wordt beperkt tot 25 pagina’s. Deze beperking is per 1 april 2021 ingegaan. Op 26 mei 2021 heeft een kortgeding plaats gevonden tussen een groep advocaten tegen de Staat. In een tussenvonnis is besloten om prejudiciële vragen te stellen bij de Hoge Raad. De beperking van de lengte van processtukken is niet opgeschort en het wachten is op het antwoord van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen.

De gemachtigde van de werknemer in de zaak die hiervoor is besproken, is heel erg breedsprakig geweest. Over het algemeen hebben advocaten geen 175 pagina’s nodig om een zaak goed uiteen te zetten. In het arbeidsrecht is onze ervaring dat 25 pagina’s gemiddeld genomen voldoende is. In sommige zaken zou echter meer dan 25 pagina’s nodig kunnen zijn om het standpunt van een partij goed uiteen te zetten. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn, als in eerste instantie niet alle zaken goed aan de orde zijn gekomen.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak