Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Fusie

Bedrijven kunnen uit strategische en/of economische overwegingen besluiten om te gaan fuseren. Bij een fusie dient rekening gehouden te worden met de belangen van de werknemers. De bestuurder dient aan de OR advies te vragen over de fusie. Ook dient een melding van het voornemen tot de fusie gedaan te worden bij de vakbonden.

Advies OR

In geval van een fusie dient de bestuurder van een onderneming advies bij de OR aan te vragen. Dat advies moet op een zodanig tijdstip worden gevraagd, dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het tot stand komen van de fusie. Voordat de OR advies geeft, dient de bestuurder de OR op de hoogte te brengen van het oordeel van de vakbonden over de fusie, zodat de OR daarmee rekening kan houden.

SER-Fusiegedragsregels

Om een fusie in goede banen te leiden, zijn de SER-Fusiegedragsregels opgesteld. De SER-Fusiegedragsregels zijn ervoor om de belangen van de werknemers ingeval van een voorgenomen fusie te beschermen. De SER-Fusiegedragsregels gelden voor ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn en waar 50 of meer werknemers werkzaam zijn. In de cao kunnen partijen ook afspraken maken over vrijwillige toepassing van de SER-Fusiegedragsregels.

Meldingsplicht aan de vakbonden

In artikel 3 SER-Fusiegedragsregels is bepaald dat de partijen die gaan fuseren de vakbonden vooraf in kennis stellen van de inhoud van iedere openbare mededeling over een eventuele fusie. Onder openbare mededeling vallen alle mondelinge en schriftelijke mededelingen aan de pers, tijdens een personferentie en aan het personeel.

Wezenlijk invloed

Artikel 4 is de kern van de SER-Fusiegedragsregels. In dit artikel is de procedure van kennisgeving en informatie aan en overleg met de vakbonden beschreven. De procedure van artikel 4 SER-Fusiegedragsregels moet worden doorlopen, voordat partijen overeenstemming over de fusie bereiken.

Het belangrijkste onderdeel van artikel 4 is vermeld in lid 6. Daarin is opgenomenĀ  dat de fusiepartijen aan de leden 1 tot en met 5 van artikel 4 op een zodanige wijze uitvoering moeten geven dat het oordeel van de vakbonden van wezenlijke invloed kan zijn op het al dan niet tot stand komen van de fusie en de modaliteiten daarvan. Een ander belangrijk onderdeel is de volgorde van cosultatie, zoals bepaald in lid 7. Eerst moeten de fusiepartijen aan de vakbonden om een oordeel vragen, vervolgens dient de OR in kennis te worden gesteld van dat oordeel, zodat de OR daarmee rekening kan houden bij het geven van zijn advies op grond van artikel 25 WOR.

Geschillencommissie

In geval de fusiepartijen de procedureregels niet naleven kunnen de vakbonden een klacht indienen bij de geschillencommissie van de SER-Fusiegedragsregels. De geschillencommissie kan een klacht van de vakbonden gegrond verklaren en beoordelen of de niet-naleving van de SER-Fusiegedragsregels een ernstig karakter draagt en in ernstige mate verwijtbaar is. In dat geval kan de geschillencommissie een persbericht uitdoen over haar beslissing, waarin ook de namen van de fuserende partijen worden genoemd.

Het komt regelmatig voor dat de fuserende partijen de vakbonden niet of op een te late moment informeren. Voor de uitspraken van de geschillencommissie verwijzen wij u naar de website van de SER.

Advies

Heeft u als onderneming voornemens om te fuseren of bent aan het begin van een fusietraject, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u bijstaan bij het tijdig doen van een melding bij de vakbonden en bij het aanvragen van advies bij de OR.

Bent u als vakbond erachter gekomen dat de fuserende partijen u niet of niet op tijd in kennis hebben gesteld van de fusie, dan kunnen wij u bijstaan bij het indienen van een klacht bij de geschillencommissie.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak