Collectief ontslag

Als een werkgever wil reorganiseren komt het voor dat er meerdere werknemers ontslagen worden, er wordt dan gesproken over een collectief ontslag.

Er is sprake van een collectief ontslag als de werkgever:

 • 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden wil ontslaan,
 • vanwege bedrijfseconomische redenen en
 • binnen één werkgebied van het UWV.

Extra verplichtingen

Als er sprake is van collectief ontslag, heeft de werkgever een aantal extra verplichtingen. Zo moet de werkgever:

 • een melding doen bij het UWV van het voorgenomen collectief ontslag;
 • de vakbonden raadplegen, met als doel een sociaal plan proberen overeen te komen, en
 • advies vragen aan de ondernemingsraad.

Afspiegelingsbeginsel en Rangorderegeling

Bij een collectief ontslag moet de werkgever de ontslagvolgorde bepalen, daarvoor gebruikt hij het afspiegelingsbeginsel. Eerst stelt de werkgever het volledige personeelsbestand vast, vervolgens deelt hij deze in naar uitwisselbare functies. Dit zijn functies die vergelijkbaar zijn voor wat betreft de functie-inhoud, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, tijdelijke of structurele aard, niveau en beloning.

De werknemers worden vervolgens ingedeeld in de volgende groepen:

 1. externe medewerkers: gedetacheerden, uitzendkrachten, zzp’ers en ingeleende werknemers van een andere bedrijfsvestiging;
 2. werknemers die de AOW-leeftijd hebben;
 3. werknemers die een nul-uren contract hebben;
 4. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van wie het contract binnen 26 weken eindigt;
 5. werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die langer loopt dan 26 weken.

Binnen de categorie uitwisselbare functies waarin arbeidsplaatsen vervallen, worden eerst werknemers uit groep 1 ontslagen. Als er daarna meer werknemers ontslagen moeten worden, dan worden groepen 2 tot en met 5 ingedeeld in vijf verschillende leeftijdscategorieën:

 • 15 tot 25 jaar;
 • 25 tot 35 jaar;
 • 35 tot 45 jaar;
 • 45 tot 55 jaar;
 • 55 jaar en ouder.

De werkgever berekent vervolgens hoeveel werknemers per leeftijdsgroep ontslagen moeten worden. De werknemers van de groepen 2 tot en met 4 worden als eerste ontslagen en daarna de werknemers uit groep 5. Per leeftijdsgroep wordt de werknemer met het kortste dienstverband als eerste ontslagen.

Afwijken van het afspiegelingsbeginsel

Afwijken van het afspiegelingsbeginsel is in de volgende situaties mogelijk:

 • de werknemer is onmisbaar;
 • voor de werknemer geldt een opzegverbod;
 • de werknemer heeft een arbeidsbeperking;
 • werknemer werkt onder toezicht en leiding van een derde;
 • ingeval ontslag van een werknemer waarvan de loonsubsidie is komen te vervallen.

Uitzonderingen op het afspiegelingsbeginsel

De werkgever kan in bepaalde gevallen afwijken van het afspiegelingsbeginsel, dat kan in de volgende situaties:

 • in de cao die op de werkgever van toepassing is, is een ontslagcommissie ingesteld en daarin zijn andere regels voor bedrijfseconomische ontslag geregeld;
 • een bedrijf of een bedrijfsvestiging sluit;
 • een categorie uitwisselbare functies komt volledig te vervallen;
 • een functie die door één werknemer wordt vervuld komt te vervallen.

Contact

Werkgevers

Schellart advocaten is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Wij kunnen u begeleiden bij de reorganisatie van uw bedrijf en het aanvragen van het collectief ontslag van uw werknemers. Heeft u vragen, neem contact met ons op.

Werknemers

Schellart advocaten is gespecialiseerd in het ontslagrecht. Wilt u weten of uw werkgever de juiste ontslagvolgorde heeft toegepast, neem dan contact met ons op.

Neem direct contact op

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak