Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Studiekosten

Werkgever en medewerker zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de medewerker. Ter ondersteuning van de ontwikkeling van de medewerker zijn er bepalingen in de wet opgenomen en kunnen partijen een studiekostenregeling overeenkomen.

Wettelijke bepalingen

In artikel 7:611a BW is bepaald dat de werkgever verplicht is de kosten van de opleiding te betalen als deze opleiding noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Een voorbeeld hiervan is de beroepsopleiding die de advocaat stagiair moet volgen voordat hij zelfstandig de praktijk zou mogen uitoefenen.  In een uitspraak van 16 januari 2024 van Rechtbank Rotterdam heeft de rechter geoordeeld dat de beroepsleiding voor advocaten een verplichte opleiding is en van terugbetaling door de advocaat geen sprake kan zijn.

De werkgever is ook verplicht de werknemer een opleiding aan te bieden en de kosten van die opleiding te betalen als de functie van de werknemer in de toekomst komt te vervallen of als de werknemer niet langer in staat is zijn functie te vervullen.

Vervolgens dient de werkgever de kosten van de opleiding te betalen als het volgen van de opleiding een verplichting is op grond van het toepasselijk unierecht, toepasselijk nationaal recht, collectieve arbeidsovereenkomst of regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan. Hier kan worden gedacht aan opleidingen die zien op de veiligheid en het bijhouden van vakbekwaamheid.

Onder de kosten van de opleiding bij artikel 7:611a BW valt ook de tijd die nodig is voor het volgen van de opleiding.

Een studiekostenbeding dat de kosten van de hiervoor vermelde opleidingen verrekent met het loon van de werknemer of dat voorziet in een terugbetalingsregeling is ongeldig.

Studiekostenregeling

De werkgever is niet verplicht om de opleidingskosten, die niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie maar welke gewenst zijn in de ontwikkeling van de medewerker, te betalen. Werkgever en werknemer kunnen hierover wel afspraken maken. Er zijn geen wettelijke regels waaraan deze afspraken moeten voldoen. Uit de rechtspraak volgen wel een aantal regels.

Zo moet een studiekostenregeling schriftelijk zijn overeengekomen. Dat kan zowel in de arbeidsovereenkomst als in een aparte overeenkomst vóórdat de medewerker een studie/opleiding gaat volgen. Als een studiekostenregeling in de cao of in een personeelshandboek is opgenomen dan is aan het schriftelijkheidsvereiste voldaan.

In de studiekostenregeling dient ook opgenomen te worden wanneer een medewerker de kosten geheel of gedeeltelijk terug moet betalen. Terugbetaling van de kosten kan aan de orde zijn als de medewerker de opleiding niet haalt of wanneer de medewerker de opleiding niet afmaakt. Ook kan van de medewerker verwacht worden dat hij de kosten terugbetaalt als hij kort na het behalen van de opleiding in dienst treedt bij een andere werkgever. De hoogte van het terug te betalen bedrag dient in een glijdende schaal af te nemen, dus hoe langer de medewerker in dienst blijft hoe minder hij hoeft terug te betalen.

Een ander belangrijk vereiste is dat de terugbetalingsregeling duidelijk moet zijn.

In een uitspraak van de kantonrechter van Rechtbank Midden-Nederland van 17 november 2023 heeft de rechter aangegeven bij wie het risico ligt van het afspreken van een onduidelijke studiekostenregeling:

Van de werkgever mag – als goed werkgever – worden verwacht dat hij de werknemer vóór het aangaan van de terugbetalingsverplichting de gevolgen daarvan, waaronder het financiële risico, duidelijk voorhoudt en vervolgens voldoende verifieert of daar met de werknemer overeenstemming over is bereikt. In beginsel brengt dit de noodzaak met zich dat dergelijke afspraken schriftelijk worden gemaakt”.

Indien een terugbetalingsregeling niet duidelijk is, dan is dat voor risico van de werkgever.

Vragen?

Heeft u vragen over de uitleg van het studiekostenbeding dat u bent overeengekomen, of brengt uw werkgever kosten van een noodzakelijke opleiding bij u in rekening? Heeft uw medewerker kort na het behalen van de opleiding zijn dienstverband opgezegd of wilt u een studiekostenregeling afspreken?

Wilt u informatie over deze of andere onderwerpen, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Neem direct contact op.

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak