Schellart Advocaten Utrecht
Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Belemmeren adviestraject

In een onlangs gepubliceerde uitspraak van 7 februari 2019 oordeelde de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam dat de ondernemingsraad van het Erasmus MC een adviestraject heeft belemmerd.

Feiten

Op 5 september 2017 heeft Erasmus MC advies gevraagd over een voorgenomen besluit tot vaststelling van een reorganisatieplan.

Er hebben twee (informele) overlegvergaderingen plaatsgevonden, waarbij het voorgenomen reorganisatieplan is besproken en een aantal vragen is beantwoord. Vragen die onbeantwoord zijn gebleven zijn schriftelijk beantwoord. Vervolgens heeft nog een (formele) overlegvergadering plaatsgevonden met de raad van bestuur waarin onder andere de vragen met betrekking tot de visie op communicatie zijn besproken.

Op 14 december 2017 heeft de ondernemingsraad aan Erasmus MC aangegeven dat hij negatief zou adviseren met toezending van het concept advies. Erasmus MC heeft op de geplaatste kanttekeningen gereageerd. Daar waar mogelijk heeft Erasmus MC ook nadere schriftelijke informatie toegestuurd. Op 22 februari 2018 heeft de ondernemingsraad een negatief advies uitgebracht. Per brief van 26 maart 2018 heeft Erasmus MC aangegeven dat de ondernemingsraad in zijn advies volledig voorbij lijkt te gaan aan de reactie die Erasmus MC heeft gegeven op het conceptadvies. Na een mislukte poging tot mediation stelt Erasmus MC op 25 september 2018 het reorganisatieplan vast.

De ondernemingsraad heeft zich op het standpunt gesteld dat Erasmus MC niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit.

Oordeel

De Ondernemingskamer stelt voorop dat de ondernemingsraad zowel in zijn advies als in het verzoekschrift is blijven steken in algemene opmerkingen die onvoldoende zijn geconcretiseerd. In het bijzonder is de ondernemingsraad niet inhoudelijk ingegaan op de reactie van het Erasmus MC op het conceptadvies.

De Ondernemingskamer acht het aannemelijk dat de ondernemingsraad geen inhoudelijke reactie op de brief van 22 januari 2018 met bijlagen heeft willen geven. Dit omdat Erasmus MC niet is ingegaan op de voorwaarde die de ondernemingsraad aan een dialoog met Erasmus MC had gesteld, te weten dat de visie van de raad van bestuur op de afdeling Communicatie en daarmee het Reorganisatieplan eerst van tafel moest. Dat komt ook tot uitdrukking in het negatief advies. Met deze houding heeft de ondernemingsraad de taakverdeling tussen hem en Erasmus MC miskend en heeft hij een constructieve voortzetting van het adviestraject belemmerd.

De Ondernemingskamer heeft ook overwogen dat een visie van de raad van bestuur op de afdeling Communicatie op zich niet adviesplichtig is. Zij heeft geoordeeld dat de door de ondernemingsraad aangevoerde feiten en omstandigheden, ieder afzonderlijk dan wel in onderlinge samenhang bezien, niet kunnen leiden tot het oordeel dat Erasmus MC niet in redelijkheid tot het besluit van 25 september 2018 heeft kunnen komen. De vorderingen van de ondernemingsraad worden afgewezen.

De volledige uitspraak kunt u hier lezen.

Advies

Heeft u als ondernemingsraad een adviesaanvraag gekregen over een reorganisatiebesluit of wilt u als werkgever een reorganisatie binnen uw bedrijf doorvoeren? Lees hier meer informatie over een reorganisatie en hier meer over medezeggenschapsrecht.

Schellart Advocaten kan u begeleiden bij een reorganisatie of adviestrajecten. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem direct contact op.

 

Share this story:

Recente projecten

MEER WETEN OVER ARBEIDSRECHT? Neem nu contact op voor advies op maat. Maak een afspraak